Mr. Hormiz Shahen, Deputy secretary of Assyrian Universal Alliance Australia. talking to Nohadra Radio ” Assyria Day 1st July” “Return to Assyria”